Privacy statement

Privacy policy  Haagsche Zwemclub Triton 1933

TRITON hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy vindt u een heldere en transparante uitleg over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. TRITON houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Triton passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen met het oog op een adequate bescherming van uw persoonsgegevens.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en de activiteiten van Triton.
 • Triton uw privacy rechten respecteert.

Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan deze pagina.

PERSOONSGEGEVENS VAN LEDEN en Vrijwilligers IN DE RUIMSTE ZIN VAN HET WOORD

Triton geeft zwemles aan minderjarige kinderen. Het lidmaatschap loopt via de ouders/verzorgers. Persoonsgegevens van leden omvatten derhalve ook persoonsgegevens van ouders/voogd.

Persoonsgegevens van leden en vrijwilligers worden door TRITON verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Vast te kunnen stellen wie lid zijn van de vereniging en wij optreedt als vrijwilliger.
 • Financiële verplichtingen te kunnen verwerken en gelden te kunnen innen.
 • Te kunnen voldoen aan de wettelijk verplichte bewaartermijn voor de financiële administratie van zeven jaar en de eisen die de wet aan deze administratie stelt.
 • Leden in staat te stellen zwemdiploma’s te behalen en leden en ouders te informeren over de voortgang.
 • Deel te nemen aan (sport-)activiteiten van de vereniging.
 • Vrijwilligers te begeleiden, op te leiden en in te zetten.
 • Te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen van subsidieverstrekking.
 • Via sociale media uitdragen van activiteiten en gebeurtenissen inclusief foto’s en video’s.
 • Geschiedschrijving van de vereniging.
 • Vaststelling dat vrijwilligers over een geldig VOG beschikken.

Grondslag voor de verwerking persoonsgegevens is de uitvoering van de statutaire doelstelling van Triton bestaande uit het geven van zwemles waartoe de leden een lidmaatschapsovereenkomst hebben gesloten met Triton.

 Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan TRITON de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naam (N) (Ook wel gesplitst in Voornaam, Tussenvoegsel en Achternaam)
 • Adres (A) en woonplaats (W)
 • E-mailadres (E)
 • Telefoonnummer(s) (T)
 • Begindatum en einddatum lidmaatschap.
 • Gegevens over zwem- en zwemsportdiploma’s
 • Gegevens over de voortgang binnen het leszwemmen of de sport
 • Foto’s van activiteiten, evenementen en wedstrijden

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • de ledenadministratie in de meest ruime zin van het woord
 • de (financiële) administratie.
 • de voortgangsadministratie van de leden die zwemles genieten.

Binnen de EU
Triton verwerkt geen persoonsgegevens buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken onder andere persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar). Door inschrijving bij Triton gaat de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger akkoord met de privacy policy en de verwerking van hun persoonsgegevens.

Bewaartermijn
TRITON bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Gedurende de periode dat men lid of vrijwilliger is van de vereniging plus 2 jaar en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Persoonsgegevens die onderdeel uitmaken van het historisch archief worden in tijd onbeperkt bewaard.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Gegevensverwerking vindt plaats bij een externe professionele softwareleverancier.
 • Het bestuur onderkent het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Privacy rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben met in acht name van de wettelijk toegestane beperkingen.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!